Standpunten

Het waterschap gaat over veiligheid achter dijken, op wegen en over schoon en voldoende water voor iedereen. De landbouw heeft water voor de akkers nodig. onze inwoners willen genieten van de natuur en op aangewezen plekken recreëren. Voor Water Natuurlijk is het bovenal van belang dat flora en fauna in de volle breedte tot zijn recht komt. Óok en vooral in het belang van alle mensen.

Flora en fauna is de verzamelnaam voor (zoog)dieren, vogels, reptielen, amfibiën, insecten, bomen, planten en struiken. En nog meer. Daartussen bestaat een natuurlijk verband. De een is de prooi van de ander, de ander zorgt voor het bestuiven van gewassen en ga zo maar door. Dit systeem noemen we biodiversiteit. Haal je er een schakel tussenuit dan functioneert alles niet meer of tenminste minder.

Natuurlijke oplossingen voor dijkveiligheid

De mening van Zeeuwen telt:

De komende decennia gaat er veel gebeuren rond de veiligheid van onze dijken. Zijn die in de toekomst hoog genoeg? Nee. Deze jonge generatie Zeeuwen verkent daarom samen met YESC de mogelijkheden die ze straks zelf zullen gaan toepassen. Daaronder het idee om onze dijken op natuurlijke wijze vorm te geven. Schorren en de daarop voorkomende plantengroei spelen een belangrijke rol. Zo worden dijken op natuurlijke wijze breder en veiliger. Ik ben trots op hun visie en deel die.

Uit het programma van Water Natuurlijk:

We leven in Zeeland achter dijken. Met de geschiedenis van de watersnoodramp in het collectief geheugen staat veiligheid voor mij voorop. Het verhogen van dijken is al heel lang onze manier om het water tegen te houden. Ook al doet het waterschap dit prima, toch vraag ik me af of het ook anders kan: Meer de kracht van de natuur benutten en daarmee nieuwe natuur maken. Ik las laatst onlangs over aanleggen van wisselpolders. Zoiets. En o ja, de wegen in Zeeland zo veilig mogelijk inrichten.

Sportvisserij en natuur horen bij elkaar

De mening van Zeeuwen telt:

De sportvisserij maakt deel uit van het recreatieve pakket dat Zeeland haar inwoners en bezoekers biedt. De druk van de recreatie op de provincie, haar inwoners en de natuur wil ik nauwkeurig volgen. Sportvisserij Nederland vindt dat ook. Hoe natuur en sportvisserij elkaar respecteren blijkt uit deze video, gemaakt voor de vorige waterschapsverkiezingen. Door hun verantwoordelijke kijk op het vissen kan een sportvisser onbezorgd genieten van de daartoe aangewezen visgebieden. Veel plezier! Ik sta achter deze insteek!

Uit het programma van Water Natuurlijk:

Ik houd van wandelen en fietsen. Anderen zijn verwoede sportvissers. Ik ken veel kilometers aan dijken, fiets- en wandelpaden. Daaromheen ligt natuur waarvan ik elke keer weer geniet. Toch zie ik nog kansen voor verbetering. Het zou goed zijn voor de biodiversiteit als het waterschap overstapt op natuurlijker onderhoud en beheer van bermen en dijken. Bijvoorbeeld door anders te maaien. Ook mag er meer natuur komen zodat je dichter bij huis kunt recreëren.

Stad en waterschap in balans

Geveltuintjes

Ik volg het nieuws over klimaatverandering op de voet. Volgens mij is het onvermijdelijk dat we duurzamer gaan leven en werken. Natuurlijke energiebronnen zijn daarbij een must. Schone lucht en schoon water lukt alleen als iedereen zich daarvoor inzet. Genoeg zoet water is met die langdurige droogteperiodes van groot belang. Ook voor onze boeren. Het waterschap speelt daarbij een belangrijke rol.

Landbouw en klimaat in balans

Duurzame Landbouw

We boeren al generaties lang in Zeeland. Ik zie dat het agrarische bedrijfsmodel onder druk van het klimaat staat. Boeren krijgen met veel regels en veranderingen te maken, watertekort én wateroverlast, stikstofbeperkingen, bufferstroken langs waterlopen. Ga zo maar door. Soms vraag ik me af of onze generatie dat allemaal aan kan. Toch zal het moeten. Dus veranderen bedrijven steeds meer. Daarbij krijgt natuur meer ruimte. Water Natuurlijk is daarbij een goede gesprekspartner.

Water in balans

Droogte in Zeeland

Raar dat je altijd zorgde voor voldoende waterafvoer en dan ineens aan water vasthouden moet denken. Klimaatverandering leidt tegenwoordig tot langere droge periodes en extreme buien. Regenwater moeten we nu koesteren, ook om de kwaliteit daarvan. Eigenlijk zou het zo moeten zijn dat iedere druppel die valt, wordt bewaard voor droge tijden. We noemen dat ‘Nul op de teller’. De waterkwaliteit in sloten en kreken moet ook op orde komen.

Balancerend samenwerken

Samenwerken

De komende jaren zal er veel veranderen. Klimaatverantwoord en duurzaam handelen is onontkoombaar. Dat is nu al voor economie én samenleving een uitdaging. Ik denk dat waterschap, provincie en gemeenten dat samen aanpakken. Alleen met die gezamenlijke aanpak kunnen oplossingen gevonden worden. Ook het bedrijfsleven, organisaties en individuele burgers gaan hierin meedoen. Wanneer alle fracties in openbare besturen samen optrekken, versnelt dat processen en brengt eerder resultaat. Water Natuurlijk verwacht van collega’s een gemeenschappelijke kijk op een duurzame toekomst.